Vedtægter gældende for Skamstrup Vandværk A.m.b.a.       
                                                                                               
Foreningens vedtægter kan hentes her i pdf-format

 

Sidst ændret 22. marts 1999

 

 

Navn og hjemsted
 

§1. Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab ved navn Skamstrup Vandværk.

Stk. 2. Selskabet har hjemsted i Holbæk kommune (tidligere Tornved kommune).


Formål

  

§2. Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeliigt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

Medlemmer

 

§3. Selskabets medlemmer er grundejere indenfor vandværkets forsyningsområde, som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet, eller som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

     

Medlemmernes rettigheder

 

§4. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Stk. 2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

     

Medlemmernes forpligtelser

 

§5. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue. Selskabets medlemmer har intet personligt ansvar. I tilfælde af, at selskabet efter forudgående beslutning på generalforsamlingen optager lån til forbedringer eller udvidelse af driften, hæfter selskabets medlemmer anpartsvis for lånet for de eventuelle forpligtelser selskabet ved en udtømmende retsforfølgning ikke kan betale.

Stk. 2. Den anpartsvise hæftelse mellem medlemmerne fastsættes herefter i forhold til den årlige, gennemsnitlige betaling og forbrug af vandleverancer i de sidste fulde 5 regnskabsår. Medlemmer med kortere leverancetid hæfter forholdsmæssigt efter forannævnte principper iøvrigt.

Stk. 3. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Stk. 4. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Stk. 5. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

     

Udtræden af selskabet

 

§6. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Stk. 2. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets  gæld, opgjort som andel af selskabets eventuelle negative egenkapital, hvor andelen beregnes som anført i § 5, stk. 1 cfr. Stk. 2, skal indbetales.

Stk. 3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke-medlemmer (købere)

 

§7. Institutioner (som ifølge deres natur) eller ejere af enkelte ejendomme (som ifølge særlige omstændigheder) ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Stk. 2. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverencepligt ved køb fra selskabet.

Stk. 3. Hvis købere ikke, eller kun delvist, afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

 

Anlæg

 

§8. Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

Stk. 2. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med stophane (ved haveskel), også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

Ledninger på privat grund

 

§9. Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene.
Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Stk. 2. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift, hvilket forlangende skal være fremsat inden 3 måneder efter bestyrelsens skøn er kommet til grundejerens kundskab.

Stk. 3. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Stk. 4. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

   

Indskrænkninger i vandleverencen

 

§10. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Stk. 2. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jfr. iøvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godlendelse fra bestyrelsen.

Stk. 3. Vandspild er forbudt jfr. regulativet.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en særlig afgift.

     

Generalforsamling

 

§11. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i den lokale ugeavis, eller ved brev til hvert enkelt medlem, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til formanden inden den 1. februar. Eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:

   

Valg af dirigent

                                              Beretning om arbejdet i det forløbne år

                                              Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

                                              Budget for det kommende år fremlægges

                                              Behandling af indkomne forslag

                                              Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

                                              Valg af revisor og revisorsuppleant

                                              Eventuelt

 

Stk. 3. Revisor og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så fald vælges kun en kritisk revisor.

Stk. 4. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for genvalg i lige så lang tid, som denne tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.

Stk. 5. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer under budgetbehandlingen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

Stk. 7. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

  

Stemmeret og afstemninger

 

§12. Intet medlem har mere end een stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end een fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Stk. 2. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingen, men har ingen stemmeret.

Stk. 3. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 4. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring:

  1. mindst  2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal

  2. mindst  2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende  generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Bestyrelsen

 

§13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Stk. 5. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab mv. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have være forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Stk. 6. Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører handlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

   

Tegningsret

       

§14. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udbetalingsbilag i forbindelse med den daglige drift.

Stk. 3. Alle udbetalingsbilag skal være attesterede af formanden eller et af bestyrelsen bemyndiget medlem.

  

Regnskabet

 

§15. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december, dog med første ændrede regnskabsår fra 1/10 1995 til 31/12 1996.

Stk. 2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt eventuelt af et af bestyrelsen valgt revisionsfirma.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

  

Opløsning

  

§16. Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved komunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Stk. 2. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

  

Ikrafttræden

  

Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1908, og herefter senest ændret på den ordinære generalforsamling 22. marts 1999, hvilken ændring er endeligt bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj 1999, hvorefter de straks træder i kraft.

  

 
  
Alle vandværker i Danmark er underlagt regulativer. 

Således også vores eget lokale vandværk.

   

I linket her under kan du åbne regulativetet,
downloade det eller blot læse det.

   
   

Regulativ for vandværker i Holbæk Kommune 


Takstbladet her under er gældende fra 1. januar 2018

Takstblad
 
Afregning efter vandmåler:
Fast årlig afgift Kr. 550,00
Kubikmeterpris Kr. 4,50
 
Tilslutning/ ny bruger
Tilslutningsafgift  Kr. 4.000,00
Hovedledningsandel Kr. 14.000,00
Samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning.
 
Priserne anført oven for er ekskl. moms
 
Manglende selvaflæsning af vandmåler og/eller manglende betaling af faktura efter givne frister:
Rykkergebyr Kr. 100,00
 
Manglende aflæsning af vandmåler, der medfører at vandværket foretager aflæsning:
Aflæsningsgebyr: Kr. 250,00

Ved for sent indbetaling jf. fremsendte fakture pålægges endvidere:
5% af fakturabeløbet (Morarenter) for den første måned. Derefter 2% pr. påbegyndt måned.

Ved manglende rettidig indbetaling af fakturabeløbet ud over 8 dage efter forfald, - forbeholder
Vandværket sig ret til at lukke for vandforsyningen uden yderligere varsel.
Herefter pålægges brugeren:

Lukningsgebyr: Kr. 200,00
Genåbningsgebyr: Kr. 375,00
I.f.m. ovenstående lægges udgifterne til vvs-installatør/gravearbejde.
 
I tilfælde af, at Vandværket skal afgive oplysninger om vandaflæsning fakturabetaling til ejendomsmægler/advokat i.f.m. ejerskift opkræves ekspeditionsgebyr på Kr. 200,00
 
Fremover opkræves forbrugerbetaling på Kr. 200,00/time til dækning af den arbejdsindsats, bestyrelsen yder ved forbrugerforårsaget vandspild.
Eftergivelse af afgift ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra Skat.