Skamstrup Vandværk
Formand: H.H Ulrich – tlf.: 2032 0558
Kasserer Karen Jørgensen 2147 5459


Takstblad

Gældende fra 1. januar 2022

Driftsbidrag:

Takstbladet kan også hentes som PDF-fil her

Kr.

650,00

+ moms

Fast årlig afgift inkl. målerudskiftning

Kr.

4,50

+ moms

Kubikmeterpris

Kr.

6,37

+ moms

Statsafgift pr. m3

 

Ny tilslutning:

 

Kr.

4.100,00

+ moms

Tilslutningsafgift

Kr.

14.000,00

+ moms

Hovedledningsbidrag,

samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning

Kr.

4.000,00

+ moms

Stikledningsbidrag pr. stk. ekskl. gravearbejde
pr forbrugsenhed

 

 

Gebyrer:

 

Kr.

100,00

 

Rykkergebyr

Kr.

500,00

 

Lukkegebyr (ved manglende betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder, Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel)

Kr.

500,00

 

Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.)

Kr.

600,00

 

Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat

Kr.

400,00

 

Timebetaling til dækning af ekstraordinære indsats Bestyrelsen må anvende for at finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger.

Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra Skat.

 

Forsyningsområde

Kort over område, som vanværket leverer vand til

Vedtægter for Skamstrup Vandværk

 Gældende Vedtægter blev senest ændret på generalforsamlingen i 1999


Navn og hjemsted
§ 1. Selskabet,der er stiftet i 1908, er et andelsselskab ved navn Skamstrup Vandværk.

Stk. 2. Selskabet har hjemsted i Holbæk kommune (tidligere Tornved kommune).

Formål
§ 2. Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for
       vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med
       godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække
       forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt
       at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer
§ 3. Selskabets medlemmer er grundejere indenfor vandværkets forsyningsområde, som har underskrevet
       optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet, eller som har overtaget en
       ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder
§ 4. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Stk. 2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser
§ 5. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue. Selskabets medlemmer har intet personligt
       ansvar. I tilfælde af, at selskabet efter forudgående beslutning på generalforsamlingen optager lån til
       forbedringer eller udvidelse af driften, hæfter selskabets medlemmer anpartsvis for lånet for de
       eventuelle forpligtelser selskabet ved en udtømmende retsforfølgning ikke kan betale.

Stk. 2. Den anpartsvise hæftelse mellem medlemmerne fastsættes herefter i forhold til den årlige,
           gennemsnitlige betaling og forbrug af vandleverancer i de sidste fulde 5 regnskabsår. Medlemmer
           med kortere leverancetid hæfter forholdsmæssigt efter forannævnte principper iøvrigt.

Stk. 3. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden
           måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg
           for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets
           forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets
           værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Stk. 4. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er
           betalt.

Stk. 5. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende, på
           ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller
           anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet
§ 6. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse
       (sletning som selvstændig matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan
       o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Stk. 2. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på
           ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld, opgjort som andel af selskabets
           eventuelle negative egenkapital, hvor andelen beregnes som anført i § 5, stk. 1 cfr. Stk. 2, skal
           indbetales.

Stk. 3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
           omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlem
mer (købere) 
§ 7. Institutioner (som ifølge deres natur) eller ejere af enkelte ejendomme (som ifølge særlige
       omstændigheder) ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret
       vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes
       bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Stk. 2. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverencepligt ved
           køb fra selskabet.

Stk. 3. Hvis købere ikke, eller kun delvist, afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til
           forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

Anlæg
§ 8. Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt
       hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsynings-
       ledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

Stk. 2. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med stophane
           (ved haveskel), også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.
           Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet

Ledninger på privat grund
§ 9. Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på
       tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver
       tid.

Stk. 2. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter
           bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for
           beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved
           voldgift, hvilket forlangende skal være fremsat inden 3 måneder efter bestyrelsens skøn er kommet
           til grundejerens kundskab.

Stk. 3. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst
           deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Stk. 4. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet
           medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på
           betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation
           og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverencen
§ 10. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel
         ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Stk. 2. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere
           med vand. Jfr. iøvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug
           kræver forudgående godlendelse fra bestyrelsen.

Stk. 3. Vandspild er forbudt jfr. regulativet.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til
           vandforsyning pålægge overtræderen en særlig afgift.

Generalforsamling

§ 11. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes
         hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, sker med
         mindst 14 dages varsel ved avertering i den lokale ugeavis, eller ved brev til hvert enkelt medlem, efter
         bestyrelsens nærmere bestemmelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til
         afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives
         til formanden inden den 1. februar. Eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:

                                             Valg af dirigent
                                             Beretning om arbejdet i det forløbne år
                                             Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
                                             Budget for det kommende år fremlægges
                                             Behandling af indkomne forslag
                                             Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
                                             Valg af revisor og revisorsuppleant
                                             Eventuelt

Stk. 3. Revisor og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret og/eller
           registreret revisor. I så fald vælges kun en kritisk revisor.

Stk. 4. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for genvalg i lige
           så lang tid, som denne tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.

Stk. 5. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer under budget-
           behandlingen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
           mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en
           skriftlig dagsorden.

Stk. 7. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af
           begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret
           protokol, der underskrives af dirigenten.


Stemmeret og afstemninger

§ 12. Intet medlem har mere end een stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet
         medlem kan 
repræsentere mere end een fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning
         ved personvalg.


Stk. 2. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingen, men
           har ingen 
stemmeret.


Stk. 3. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 4. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring:

                  1) mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal
                  2) mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

          Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler
          bestyrelsen til en
 ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved simpel
          stemmeflerhed, uanset antallet
 af fremmødte medlemmer.


Bestyrelsen
§ 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år
         på den ordinære
 generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.


Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
           er til stede.


Stk. 3. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende
           regulativ og kan for
 selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter
           dens skøn nødvendige udgifter til
 administration, reparation og vedligeholdelse.


Stk. 5. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab mv.
           overfor gældende
 lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have være
           forpligtet måtte falde ind under
 sådanne lovkrav.


Stk. 6. Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der
           overstiger det
 vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.


Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører handlingsprotokol, der underskrives af de
           tilstedeværende
 bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant.
           Sådanne bestyrelsesmedlemmer 
indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Tegningsret
§ 14. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning
         af fast ejendom 
og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


Stk. 2. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udbetalingsbilag i forbindelse med den
           daglige drift.


Stk. 3. Alle udbetalingsbilag skal være attesterede af formanden eller et af bestyrelsen bemyndiget medlem

Regnskabet
§ 15. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december, dog med første ændrede regnskabsår
         fra 1/10 1995 
til 31/12 1996. Stk. 2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige
         afskrivninger og henlæggelser, 
kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne
         foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer 
samt eventuelt af et af bestyrelsen valgt
         revisionsfirma. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning
§ 16. Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af
         samtlige 
stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning
         af forsynings
mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse,
         kan opløsningen dog 
besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Stk. 2. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1908, og herefter senest ændret på den ordinære generalforsamling 22. marts 1999, hvilken ændring er endeligt bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj 1999, hvorefter de straks træder i kraft.

 

Flere artikler ...

  1. Kontaktpersoner
  2. Vandværket